Област Перник е на трето място от регионите в страната по самоопределилите се към християнско вероизповедание при преброяването през 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 година), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 година е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 година, вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 година, като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 година тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 година, се наблюдават признаците „етническа група“,„майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 година е добавена и „религиозност“. Към 7 септември 2021 година българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84,6 % от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 година делът на тази група намалява с 0,2 процентни пункта, съобщиха от Националния статистически институт.

При лицата, самоопределили се към българската етническа група, 3 980 131 души, или 79,9 %, са с източноправославно вероизповедание, 33 749 (0,7 %) – с католическо, 34 152 (0,7 %) – с протестантско, и 107 777 (2,2 %) – с мюсюлманско вероизповедание. Отговор „нямам“ са посочили 245 845 (4,9 %) лица, а „не мога да определя“ – 190 807, или 3,8 % от самоопределилите се към българската етническа група. В териториален аспект най-висок е делът на самоопределилите се към християнско вероизповедание в областите Кюстендил (88,5 %), Видин (86,9 %), Перник (86,6 %) и София (83,4 %), а най-нисък – в областите Кърджали (15,6 %), Смолян (24,2 %) и Разград (35,8 %).

Лицата, самоопределили се към мюсюлманско вероизповедание, са концентрирани предимно в областите Кърджали (69,6 %), Разград (55 %), Търговище (43,7 %), Смолян (41,1 %), Силистра (39,1 %) и Шумен (34,3 %). Най-нисък е този дял в областите Видин, Монтана, Перник и Кюстендил – по 0,1 % от отговорилите на въпроса.

Виж също...

Loading...