Трудовите мигранти в област Перник са най-много или всяко второ лице пътува от населеното място, в което живее, до друго такова, в което работи

Явлението всекидневна трудова миграция е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. Към 7 септември 2021 година 121 235 лица, или 5,1 % от отговорилите на въпроса, са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 100 547 лица, или 4,2 %. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят – 1 661 017 (69,5 %). До населеното място, в което работят, пътуват 494 719 лица, или 20,7 %. Заетите, които пътуват извън страната, са 13 086, или 0,5 %. Всекидневните трудови мигранти представляват 18,6 % от всички заети лица на възраст 15 и повече навършени години. От тях в селата живеят 262 238 души, или 53 %, а в градовете – 232 481, или 47 %, като преобладават мъжете – 56,9 %, в сравнение с жените – 43,1 % от всички трудови мигранти.

Към 7 септември 2021 година 357 696 души, или 72,3 % от всички трудови мигранти пътуват до населени места на територията на областта, в която живеят. Преобладаващата част от тях (74,3 %) работят в градовете, а останалите 25,7 % – в селата на областта. Пътуващите до населени места извън границите на своята област са 137 023, или 27,7 % от трудовите мигранти, като от тях 90.9% пътуват към градовете, а 9,1 % – към селата на други области. Най-висок е относителният дял на трудовите мигранти, пътуващи извън границите на областта, в която живеят, в областите Перник (77,2 %) и София (61,8 %), което може да се обясни близостта на тези области до столицата. Най-нисък е този дял в областите Пловдив – 8,9 %, и Бургас – 9,6 % от трудовите мигранти в областта.

Наблюдават се големи различия по отношение на интензитета на всекидневната трудова миграция по области. С най-висок коефициент на участие в трудовите пътувания е заетото население в област Перник – 449 промила, или всяко второ заето лице в тази област пътува от населеното място, в което живее, до населеното място, в което работи. Интензитетът на всекидневните трудови пътувания е висок и в областите София (415,6 промила), Кюстендил (327,5 промила) и Враца (302,5 промила).

Миграционното салдо е резултат от съпоставянето на двата срещуположни потока на всекидневно напускащите областта и пристигащите в нея с цел работа. Различният размер на тези потоци формира положително или отрицателно миграционно салдо на заетите лица за различните области. С най-голямо отрицателно салдо в резултат на ежедневната трудова миграция са областите София и Перник. Ежедневно броят на заетите лица намалява с 15 124 души за област София и 15 024 души за област Перник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...