Над 80 лица и семейства от Брезнишко и Трънско ще получат по 300 лева допълнителна помощ за отопление през зимата

Над 80 лица и семейства от рискови групи в общините Брезник и Трън ще бъдат подпомогнати с еднократна финансова помощ в размер на 300 лева, съобщи за Zapadno.com директорът на Регионална дирекция Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Катя Пламенова-Николова.

Тази еднократна помощ беше гласувана от служебното правителство на 30 ноември тази година. Финансовата помощ ще бъде предоставена на лица и семейства от рискови групи, на които не са отпуснати средства през 2022 година по реда на Наредба № РД07-5 от 2008 година за условията и изискванията за отпускане на целева помощ за отопление. Броят на подпомогнатите с еднократната финансова помощ лица и семейства в общините Брезник и Трън е общо 81. В Брезнишко подпомогнати ще бъдат 42 лица и семейства и още 39 в Трънско.

Директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник поясни, че финансовата помощ се предоставя на следните лица и семейства:

1. Подпомагани семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст по реда на член 8д от Закона за семейни помощи за деца.

2. Подпомагани семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се предоставят на другия родител или на настойника/попечителя по реда на член 8е от Закона за семейни помощи за деца.

3. Подпомагани деца настанени в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по член 26 от Закона за закрила на детето до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст с месечна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона социално подпомагане.

4. Подпомагани лица с месечна финансова подкрепа над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест.

5. Подпомагани лица с месечна финансова подкрепа над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.

6. Подпомагани лица и семейства с еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона социално подпомагане-пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия.

7. Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане ветерани от войните.

8. Подпомагани от Агенцията за социално подпомагане военноинвалиди и военнопострадали.

Еднократната финансова помощ за отопление ще бъде изплащана еднократно през месец декември. В случаите, когато поради обективни причини правоимащите лица няма да могат да получат лично помощта си в съответния пощенски клон, чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно. Допълнителната финансова помощ ще се изплаща еднократно в периода от 12 до 23 декември съобразно начина, по който лицата получават и останалите социални плащания.

Виж също...

Loading...