Средната заплата в област Перник се е увеличила с 11,6 % за третото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2021 година

Според статистическите данни средната работна заплата в България e 1 743 лева през третото тримесечие на 2022 година. Нарастването й е с 14,7 % в сравнение със същия период на миналата година. В София средната работна заплата е най-висока – 2 390 лева или с 37,1 % по-висока от средната за страната. За тримесечието най-голям ръст на средната заплата в сравнение със същия период на 2021 година се наблюдава във Враца – 17,6 % и Видин – 17,4 %. Най-малко е увеличението на средната заплата в Смолян – с  7,2 %, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

В периода юли – септември 2022 година в осем икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 32,6 % от всички наети, показват данните в информационния бюлетин на Министерство на труда и социалната политика. Най-високи средни работни заплати се отчитат в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 4 191 лева, в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 554 лева, във „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 533 лева, в „Професионални дейности и научни изследвания“ – 2 379 лева. За икономическа дейност „Добивна промишленост“ отчетената средна работна заплата е 2 358 лева, в „Държавно управление“ е 2 118 лева, в „Образование“ е 1 809 лева, в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ средната работна заплата е 1 784 лева.

По експертни данни през трето тримесечие на 2022 година наети по трудово и служебно правоотношение са 2,28 милиона души. Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2022 година е 2 346 лева и нараства с 21 % спрямо същото тримесечие на предходната година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,3 %), следван от доходите от пенсии (34,2 %) и от самостоятелна заетост (4,9 %).

В тринадесет области отчетените заплати са между 70 и 80 процента от отчетената средна работна заплата за страната. Сред тях е и област Перник със средна работна заплата от 1 342 лева. Ръстът на средната заплата в региона през трето тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година е с 11,6 %.

Виж също...

Loading...