В област Перник майките с четири и повече деца са най-малко – едва 714, а тези жени с по две деца са най-много

Към 7 септември 2021 година 748 хиляди или 24,7 % от жените на възраст 12 и повече навършени години имат по едно живородено дете. Този дял е по-висок сред жените, които живеят в градовете (27,1 %), отколкото сред тези, които живеят в селата – 17,6 %, съобщиха от Националния статистически институт.

При жените с три и повече деца най-висок е относителният дял в областите Кърджали (21,1 %), Сливен (15,5 %), Търговище (14,6 %) и Разград (14,2 %), а най-нисък – в областите Габрово (6 %), Перник (5,9 %) и София (столица) – 4,6 % от всички жени на 12 и повече навършени години в областта. При преброяването през 2021 година в област Перник са преброени 53 776 жени, от които 14 457 с едно дете, 25 579 с две деца, 2 477 с три деца и 714 с четири и повече деца. Без деца са преброени 10 549 жени.

Раждаемостта е един от основните фактори, оказващи влияние върху броя и структурите на населението. От началото на 50-те години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на намаляване на раждаемостта в страната. Причините за това са много и различни през различните периоди от демографското развитие на България. Промяната в семейния модел, променящата се социално-икономическа среда, общото намаление на населението, в частност на фертилните контингенти, отлагането във времето на сключването на брак и раждането на първо дете и не на последно място – емиграцията от страната предимно на население в активна възраст.

Виж също...

Loading...