Над 80 % от населението на област Перник сърфира ежедневно или поне веднъж седмично в интернет, регионът е на 20-то място в страната по достъп до глобалната мрежа

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година показват, че 84,9 % от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 87,3 %. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 година относителният им дял се е увеличил с 36,5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2022 година област Перник се нарежда на 20-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област София-столица (94,7 %), а най-малък в област Сливен – 67,8 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През текущата година 86,9 % от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. През 2022 година 88 % от мъжете и 85,7 % от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-висок от средния за страната по пол, съответно с – 8,1 и 7,7 процентни пункта. Най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование – 98,5 %.

Резултатите показват, че през 2022 година относителният дял на лицата в областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с административните органи и публичните институции, съвпада със средния за страната – 26,4 %. По този показател област Перник се нарежда на 9-то място сред останалите области. Най висок е относителният дял на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с административните органи и публичните институции в област Видин – 62,6 %, а най-нисък в област Силистра – 3,9 %.

Виж също...

Loading...