В Трън се набират кандидати за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Процедура за избор на обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 година е обявена от Община Трън.

Кандидатите за обществени възпитатели трябва да притежават завършено висше образование в сферата на педагогика, психология, право, социология, педагогика на девиантното поведение, опит и умения за работа с деца, както и други изисквания за заемане на длъжността. Сред функциите на обществения възпитател са да извършва индивидуална, корекционновъзпитателна работа с определените му от местната комисия
малолетни или непълнолетни, взаимодейства с родителите, инспекторите на детска педагогическа стая, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции, както и други специфики на работата.

Конкурсът за обществени възпитатели ще се проведе на два етапа – подбор на документи и интервю и събеседване с кандидатите.

Виж също...

Loading...