В общинските гори в Трънско няма установени нарушения, “Трънска гора” е изкарала над 1 милион и 200 хиляди лева за 2022 година

14 са служителите на общинското предприятие “Трънска гора”, като 9 от тях са лесовъди. Това става ясно от отчет за дейността на звеното за 2022 година, видя Zapadno.com.

Отчетът предстои да бъде разгледан на заседание на Общински съвет-Трън. Въпреки, че документът е за периода 1 януари – 31 декември 2022 година, в него са цитирани данни от инвентаризация на горските територии през 2021 година. Статистиката на предприятието показва, че общинските територии, заети с горскодървесна растителност се простират на общо 19 200,8 хектара, от които 18 110,6 хектара по начин на трайно ползване са горски и 1089,4 хектара земеделски територии или 49,2 % от обща площ на горските територии. Защитните гори и земи са най-малко от общинските територии или 290,8 хектара (1,5 %), а най-много са горите и земите със специални функции или 11 152 хектара (61,5 %).

Приходите от цялостната дейност на “Трънска гора” през 2022 година възлизат на 1 210 323 лева с ДДС, а разходите за управление и осъществяване на цялостната стопанска дейност са били 592 914 лева. Миналата година предприятието е сключило 15 договори на обща стойност 1 056 851 лева без ДДС.

В процеса на осъществяване на дейностите по предотвратяване и установяване на нарушения в общинските горски територии, през 2022 година са извършени около 65 броя проверки на обекти, като 40 броя са в обекти за добив на дървесина, за които са изготвени констативни протоколи от служителите по опазване на горските територии, в които не са констатирани нарушения. На територията на общинското предприятие не са установени нарушения на разпоредбите, касаещи строителството в горските територии, ползването на недървесни горски продукти и паша на селскостопански животни, пише още в отчета за миналата година.

Виж също...

Loading...