Над 220 милиона евро чуждестранни инвестиции са инжектирани в област Перник за 2021 година, най-много са вложени в промишлеността

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31 декември 2021 година възлизат на 223,7 милиона евро по текущи цени, което е с 0,2 % по-малко в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0,8 % и съответно 1,3 % от преките чуждестранни инвестиции в рамките на Югозападен район, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През 2021 година най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 168,6 милиона евро, или с 23,9 % повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените преки чуждестранни инвестиции е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 52,8 милиона евро, което е с 36,4 % по-малко в сравнение с 2020 година.

Виж също...

Loading...