Докладът за съдебната карта на района, в който попадат съдилищата в Брезник и Трън, беше приет от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, ведно с изготвения анализ на Български институт за правни инициативи, относно съдебната карта в съдебния район на Окръжен съд-Перник. Докладът е подготвен в изпълнение на решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 34 от 5 октомври 2021 година, точка 4, с което е изразено съгласие за предприемане на действия за изготвяне на предложения по оптимизиране на структурата и организацията на дейността на районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд-Перник, съобразно приетите по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единната информационна система на съдилищата“ модели за реорганизация и преструктуриране на съдебната карта.

Докладът обобщава разултатите от проведеното на 11 ноември 2022 година обсъждане със заинтересованите страни в град Перник. В него са участвали членовете  на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева и Атанаска Дишева, народни представители от район Перник и съдии от съдебния район.

Като директор на Български институт за правни инициативи Биляна Вегертседер е презентирала на форума социологическо проучване за обществените нагласи на граждани и представители на местния бизнес от общините Радомир, Трън и Брезник в област Перник, относно работата на съдебната система, процеса по правораздване на местно ниво, реорганизацията на съдебната карта и евентуално съкращаване на съдилища. Изводите на изследването показват, че достъпът до правосъдие на локално ниво е оценен като добър. Анкетираните жители на трите общини изразяват положително отношение към работата на съда, като над половината от тях са заявили, че са ползвали услугите на съдебната система. Най-често срещаният досег със съдебната институция – над 50 %, е за получаване на административни услуги. Сред гражданите и бизнеса най-силно разпространено е мнението, че произнасянето на съдиите в техния съдебен район се случва с нормална бързина. За тях е, изключително важно в района им да има съд, като в трите съдебни района той се разглежда като институция, която не само постановява присъди, но и помага на правонарушителите да се поправят и да се реинтегрират в обществото. Анкетираните са посочили необходимост, при затваряне на местния съд, да се развият широк обем дейности, като се дава превес на изнесен съд, който да работи в различни населени места веднъж в седмицата, за да е близо до хората, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

В съдебния район на Окръжен съд-Перник попадат четирите съдилища в общините Брезник, Трън, Перник и Радомир. Анализ на оценките за съдилищата в Брезник и Трън може да прочетете в публикацията: Оценки от Брезник и Трън за правосъдната система показват, че бизнесът в Трън е много доволен от районния съд, а брезничани са сред най-критичните.

Виж също...

Loading...