Достъпен и справедлив ред за осигуряване на дърва за огрев се гарантира според нови промени в Закона за горите

Новите промени в Закона за горите гарантират публично достъпен и справедлив ред за осигуряване на дърва за огрев. За включване в списъка за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по този ред за една календарна година, е до 10 пространствени кубически метра. На лицата, вписани в списъка се осигурява дървесина от общинска горска територия, а когато това е невъзможно – от горските територии – държавна собственост. Общините нямат право да извършват свободна продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост, преди да са изпълнили задължението си за осигуряване на дърва на всички лица, вписани в списъка.

Списъците на физическите лица, имащи право на закупуване на дървесина на корен или от склад се изготвят от кмета на населеното място като впоследствие се проверяват от общинската горска структура, съответното държавно горско, ловно или учебно-опитно горско стопанство, които при необходимост могат да се изменят или допълват. За включване в списъка за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март. След изтичане на този срок списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска структура, държавни горски и ловни стопанства и се публикува на интернет страниците им.

В срок до 15 април общинската горска структура извършва проверка на списъка и при необходимост приема заявления за изменения и допълнения в него. След изтичане на срока ръководителят на общинската горска структура изпраща списъка до директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство. В срок до 30 април съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията, но не са включени в изпратения от общинската горска структура списък. След изтичане на срока окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство и се изпраща на кмета на съответната община за изпълнение. Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.

Информацията за определените количества дървесина, които могат да се добиват самостоятелно от физическите лица за лична употреба без право на продажба до края на отоплителния сезон 2022/2023 година ще бъде публикувана на интернет страниците на държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури до края на настоящия месец. Подобно задължение е предвидено ежегодно до 31 януари за следващите отоплителни сезони. Справката съдържа предвидени количества по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина. До края на месец май общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти за преработка и продажба на дървесина, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.

Списъкът се формира на база заявленията от физическите лица и се изпълнява по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесината от горските територии – общинска или държавна собственост. При постъпили заявления за дърва за огрев над възможно допустими количества се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители.

Виж също...

Loading...