Добавената стойност от индустриалния сектор в област Перник е на второ място и представлява 29,7 % от общата брутна добавена стойност за региона

Произведеният брутен вътрешен продукт в област Перник през 2021 година е 1 321 милиона лева. В сравнение с 2020 година обемът му в номинално изражение се увеличава с 16,9 %. Произведеният в областта брутен вътрешен продукт е 1 % от общия за страната. На човек от населението се падат 11 084 лева от стойностния обем на показателя за област Перник, при 20 212 лева за страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Създадената през 2021 година брутна добавена стойност в област Перник е повече в сравнение с 2020 година със 17,9 % и възлиза на 1 156 милиона лева. Създадената в областта брутна добавена стойност е 1 % от общата за страната.

През 2021 година относителният дял на сектора на услугите представлява 65 % от общата брутна добавена стойност за областта и е в размер на 751 милиона лева, което е с 0,1 процентни пункта повече в сравнение с 2020 година.

Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 344 милиона лева и представлява 29,7 % от общата брутна добавена стойност за областта. Спрямо 2020 година нейният относителен дял остава без промяна.

Реализираната от дейностите в аграрния сектор брутна добавена стойност е в размер на 62 милиона лева или 5,3 % от общата брутна добавена стойност за областта. В сравнение с предходната година относителният й дял намалява с 0,1 процентни пункта.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...