Броят на заселените лица в Брезник е по-голям от този на изселените хора или над 100 човека повече са пристигнали в общината

По данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ населението на община Брезник към края на 2021 година е 5 663 души по постоянен адрес и 6 241 души – по настоящ адрес. Според преброяването на населението от Националния статистически институт през септември 2021 година в общината живеят 5 904 души. Различията с данните на Националния статистически институт се дължат на методическия подход при регистрирането на населението и на временно отсъстващите лица. Информацията в системата се актуализира периодично, което позволява да се ползват и месечни данни през текущата година 2022 година). Към 15 септември 2022 година данните за броя на населението на общината са близки до тези към 15 декември 2021 година – по постоянен адрес 5 564 души; по настоящ адрес 6 173 души. По-високият брой на населението по настоящ адрес е индикатор, че в населените места на общината обитателите са повече от статистически регистрираните, пише в Плана за защита при бедствия на Община Брезник.

Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и механично движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са важни за обектите на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и други. Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и смъртността. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските данни на Националния статистически институт за 2021 година показват, че в община Брезник броят на родените е общо 41 деца. Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1 000 деца от населението) средно за общината през 2021 година е 6,9 промила, като за разглеждания период е в диапазон – от 5 промила до 7,8 промила. В териториален аспект общината е със стойности на раждаемостта през 2021 година, под средните за страната (8,5 промила), за област Перник (7,2 промила) и за Югозападния район (9,4 промила). Раждаемостта е по-висока в общинския център. За селата само в отделни населени места е регистрирана.

Смъртността (в това число коефициентът на смъртност) на населението е вторият основен компонент, формиращ естествения прираст на населението. През разглеждания период броят на умрелите лица в общината се движи в диапазона 209 – 276 души годишно (като през 2021 година техният брой е най- големия 276 души). Това формира коефициент на смъртност за периода в рамките на около 26 – 40 промила, в това число за 2021 година 40,4 промила (за страната – 15,5 промила през 2021 година, за област Перник – 19,9 промила, за Югозападния район – 13,6 промила). Данните от таблицата показват, че общата смъртност на населението на общината е доста по-висока от средните стойности за страната и областта.

Естественият прираст на населението на общината е отрицателен, в диапазона между минус 26,5 промила и минус 39,8 промила. За сравнение средно за страната през 2021 година естественият прираст е минус 13,2 промила, в това число за градовете минус 10,5 промила, за селата минус 20,2 промила; за областта стойностите на показателя са съответно минус 21,2 промила – общо, минус 17,1 промила за градовете и минус 35,8 промила за селата в областта; за Югозападния район минус 9,9 промила – общо, за градовете минус 8,2 промила, селата в района минус 19,3 промила). Данните показват, че естественият прираст на населението на страната, района, областта и общината е отрицателен, като различията са в неговата интензивност – за общината той е значително с по-високи отрицателни стойности, формирани от ниската раждаемост и главно от високата смъртност, поради застаряване на населението.

Механичното движение на населението на община Брезник показва, че броят на заселените лица е по-голям от този на изселените. През 2021 година в общината са се заселили 269 души, а изселените са 149. Това формира положителен механичен прираст, характерен за целия период 2010 – 2017 година. За отбелязване е, че механичният прираст на град Брезник също е положителен. В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на община Брезник съпоставени със съответните за област Перник и страната, показват че демографските параметри в общината имат специфични проявления.

От 2007 година механичното движение на населението съгласно методиката на Националния статистически институт включва лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на страната, но и извън нея. Заселените по области, общини и населени места включват и лицата, изселени от чужбина и заселили се в страната. Изселените от областите, общините и населените места включват и лицата, заселили се в чужбина. Механичният прираст е резултат от вътрешната и външната миграция. Вътрешната миграция на населението се отнася за мигриралите лица. Данните са получени въз основа на обработените съобщения за промяна на настоящия адрес на лицата в страната. Данните за външната миграция обхващат само лицата, които са декларирали пред административните власти промяната на своя настоящ адрес от страната в друга държава и от други държави в страната, пише още в документа на Община Брезник. Планът предстои да бъде разгледан и одобрен от Общински съвет-Брезник.

Виж също...

Loading...