През първата половина на март ще се извърши изплащането на с удължен срок на пенсии за инвалидност по списъците на Министерството на здравеопазването

С преходни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29 януари 2023 година, се регламентира, че служебно се възобновява правото на пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза, съобщиха от Нациолния осигурителен институт.

Информацията за тези лица бе получена от Министерството на здравеопазването в Националния осигурителен институт на 13 февруари 2023 година в законоустановения срок. Регулярна информация за лицата, които попадат в обхвата на другите разпоредби, ще се подава в Националния осигурителен институт от Министерство на здравеопазването до 20-то число всеки месец, считано от текущия.

В изпълнение на закона по получените от Министерство на здравеопазването списъци Нациолният осигурителен институт ще изплати пенсиите и добавките с удължен срок през първата половина на месец март 2023 година.

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки:

Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;

Лична пенсия за военна инвалидност;

Лична пенсия за гражданска инвалидност;

Социална пенсия за инвалидност;

Наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;

Добавка за чужда помощ.

Виж също...

Loading...