Бумът на жилищното строителство в Брезнишко е бил в периода 1960 – 1990 година и колко от сградите не са осигурени срещу земетръсно въздействие

Близо 40 % от жилищния фонд (жилищата) в община Брезник е изграден в периода до 1960 година или 3 216 сгради (37,8 % е относителен дял спрямо построените 8 534 сгради към 31 декември 2021 година) не е осигурен срещу земетръсно въздействие, тоест те могат да бъдат най-тежко засегнати. Годините от втората половина на XX век (1960 – 1990 година) са с най-висок дял на построени жилища – повече от половината от жилищата са построени през тези години – 55,9 %. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода (1990 – 2000 година) е значително по-малко (4,7 %) в сравнение с предходните периоди. След 2000 година, към фонда са добавени 1,6 %, пише в Плана за защита при земетресения на Община Брезник. В плана са включени данни от Националния статистически институт.

За град Брезник е характерно, че до 1960 година са изградени 18,4 % от жилищата, а основно жилищата са изградени през 1960 – 1990 година – 76,7 %. През последното десетилетие на миналия век (1990 – 2000 година) са изградени 3 % от жилищата в града, а след 2000 година – 1,9 %. В селата ситуацията е по-различна, тоест жилищният фонд е по-стар. 44,2 % от жилищата са изградени до 1960 година, 49,2 % са изградени в периода 1960 – 1990 година, 5,2 % през 1990 – 2000 година и 1,5 % от жилищата в селата са изградени след 2000 година. Въпреки това, поради обезлюдяването на селата се очаква социалните последствия да са по- малки.

Етажността на сградите и тяхната конструкция също са от значение за последствията върху сградния фонд. Повечето от жилищните сгради в общината са едноетажни (3 996 броя или 46,8 %) и двуетажни (3 625 броя или 42,5 %) Високо строителство има само в град Брезник – четири осеметажни жилищни блока. Видът на конструкцията е представен в четири обобщени категории – панели, стомано-бетон, тухлени с бетонна плоча и тухлени с гредоред. Панелните жилища са 3,1 % (269 броя), по-голяма част от тях (232 броя) са изградени в град Брезник. Стоманобетонните са 3,9 % (338 броя). Категорията „тухлени с бетонна плоча” са най-масовият вид сгради (48,7 %) от всички жилищни сгради. Тухлените жилищни сгради с гредоред са 22,7% от жилищните сгради в общината, като техният дял е по-висок в селата (25,7 %), докато в град Брезник той е 13,7 %.

Планът за защита при земетресения предстои да бъде разгледан и одобрен от Общински съвет-Брезник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...