Трудова миграция в Трън: Районът е с най-нисък дял на заетите лица, които пътуват в друго населено място, за да работят

Явлението всекидневна трудова миграция е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. Всекидневната миграция е наблюдавана изчерпателно за първи път при преброяването през 1975 година. При преброяването през 2021 година се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а като цяло местонамирането на работното място, включително залицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място. В област Перник към 7 септември 2021 година 1 547 лица или 3,3 % от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 1 527 лица или 3,2 %. Абсолютният брой и относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят – 22 723 (48,3 %) са близки по стойности с тези на лицата, които пътуват до населеното място, в което работят – 21 129 (44,9 %). Заетите, които пътуват извън страната, са 129 или 0,3 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Към 7 септември 2021 година най-висок е делът на лицата, работещи предимно от вкъщи, в общините Перник – 3,5 % и Ковачевци – 3,1 % от заетите в съответната община. Делът на заетите без фиксирано работно място е най-голям в община Радомир – 3,5 %, а най-малък в община Ковачевци 1,2 %. Най-нисък е относителният дял на заетите лица, които пътуват в друго населено място, за да работят, в община Трън – 27,9 %, а най-висок в община Ковачевци – 60,4 %.

Към 7 септември 2021 година 21 129 лица от областта пътуват всекидневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което работят. Всекидневните трудови мигранти представляват 44,9 % от всички заети лица на възраст 15 и повече навършени години. По показателя трудова миграция област Перник се нарежда на второ място в страната след област София (45,3 %). 15 389 души, или 72,8 % от трудовите мигранти живеят в градовете, а в селата – 5 740 или 27,2 %, като преобладават мъжете – 54,8 %, в сравнение с жените – 45,2 % от всички трудови мигранти.

Виж също...

Loading...