Едва 1/3 от жилищата в Трънско са обитавани, голяма част от жилищните сгради в града са изградени между 1960 и 1990 година

В община Трън към 2021 година са изградени 7 441 жилища със 547,8 хиляди квадратни метра полезна площ и 409,6 хиляди квадратни метра жилищна площ. 24,8 % или 1 353 броя от жилищата в общината са изградени в град Трън. През последните години не се наблюдават съществени изменения в броя на жилищата в общината. Увеличението на жилищната и спомагателната площ е свързано с намалението на населението и главно на селското население, пише в Плана за защита при бедствия на Община Трън.

Жилищната площ на човек от населението в град Трън е 28,9 квадратни метра, а спомагателната площ в града на човек от населението е 5,1, докато за селата площите на тези показатели са съответно 126,3 квадратни метра и 24,4 квадратни метра. Обитаваните жилища в общината са 35,7 % (средно за област Перник 55,1 % от жилищата са обитавани, като най-висок е делът на обитаваните жилища в община Перник – 70,7 %, а най-нисък – в община Трън – 24 %).

Близо 40 % от жилищния фонд в общината е изграден в периода до 1960 година (37,7 %). Годините от втората половина на XX век (1960 – 1990 година) са с най-висок дял на построени жилища – повече от половината от жилищата са построени през тези години – 55,9 %. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода (1990 – 2000 година) е значително по-малко (4,7 %) в сравнение с предходните периоди. След 2000 година, към фонда са добавени 1,6 %. За град Трън е характерно, че до 1960 година са изградени 18,4 % от жилищата, а основно жилищата са изградени през 1960 – 1990 година – 76,7 %. През последното десетилетие на миналия век (1990 – 2000 година) са изградени 3 % от жилищата в града, а след 2000 година – 1,9 %. В селата ситуацията е по-различна, тоест жилищният фонд е по-стар. 44,2 % от жилищата са изградени до 1960 година, 49,2 % са изградени в периода 1960 – 1990 година, 5,2 % през 1990 – 2000 година и 1,5 % от жилищата в селата са изградени след 2000 година.

Повечето от жилищните сгради в общината са едноетажни (3 780 броя или 46,8 %) и двуетажни (3 510 броя или 42,5 %). Триетажните жилищни сгради в общината са 5,8 %, а четириетажните – 1,9 %. В град Трън близо половината от жилищните сгради са двуетажни (49,5 %). Едноетажните жилищни сгради съставляват 17,7 % от жилищните сгради в града. С висок дял са и три- и четириетажните жилищни сгради – съответно 13 % и 7,5 %), както и осеметажните (9,1 %). В селата повече от половината от жилищните сгради са едноетажни (56,4 %). Двуетажните жилищни сгради също са със значителен дял (40,1 %). Останалите жилищни сгради в селата (3,5 %) са триетажни.

По вида на конструкцията, жилищният фонд към 2021 година е представен в четири обобщени категории – панели, стомано-бетон, тухлени с бетонна плоча и тухлени с гредоред. Панелните жилища са 3,1 % (268 броя), по-голяма част от тях (232 броя) са изградени в град Трън. Стоманобетонните са 3,9 % (336 броя). Категорията „тухлени с бетонна плоча” са най-масовият вид сгради (48,7 %) от всички жилищни сгради (с най-голям дял в град Трън – 64,2 % от жилищните сгради в града). Тухлените жилищни сгради с гредоред са 22,8 % от жилищните сгради в общината, като техният дял е по-висок в селата (25,7 %), докато в град Трън той е 13,8 %.

Важността на структурата на жилищния фонд по стайност се определя от съответствието между структурата на обитателите и пазарното търсене. От общия брой на жилищата в общината 2/3 са двустайни и тристайни, което дава косвена информация за предпочитанията и възможностите на сегашните им обитатели. Четиристайните жилища в общината също са с висок дял, като съставляват 15,1 % от общия им брой, тези с 5 стаи – 5,4 %, а тези с 6 и повече стаи – 4,8 %. Едностайните жилища са 8,7 % от общия брой жилища в общината. На 1 000 човека от населението в община Трън се падат 1 152 жилища, в това число за град Трън – 434, а за селата 2 748, но част от жилищата в селата са необитаеми. Средно в едно жилище в община Трън живеят 0,7 души, в това число в град Трън 1,9, в селата – 0,4.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...