Трън е начело сред общините в област Перник с най-много многодетни майки, които имат три и повече деца

Във всички общини на областта преобладават жените с две деца, като относителният им дял варира от 57 % за община Ковачевци до 46 % за община Перник. Най-висок е относителният дял на жените с едно дете в община Перник (28,4 %), а най-нисък – в община Земен (19,1 %). Това показват данните от преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Най-много са многодетните майки (с три и повече деца) в община Трън – 13,5 % от всички жени на 12 и повече навършени години в общината. Най-нисък е този дял в община Перник – 5 %, където са най-много жените без деца – 20,6 %. Най-малко са жените без деца в община Ковачевци (12,6 %). Средният брой на децата в пет от общините в област Перник е по-висок от средния за областта.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че единствено при жените, самоопределили се към ромската етническа група, средният брой деца е достатъчен за просто възпроизводство – 2,01. Значително по-младата възрастова структура и ниското образователно равнище са фактори, които определят по високата раждаемост сред тази група. Средният брой живородени деца при жените, самоопределили се към българската етническа група, е 1,41. Сред изповядващите християнски вероизповедания най-висок е средният брой на децата при тези с протестантско – 1,66, следват арменско апостолическо (1,60), друго християнско (1,50), източноправославно (1,45) и католическо (1,39). При жените, които са посочили, че нямат вероизповедание, средният брой деца е 1,31.

Виж също...

Loading...