9 километра канализационни тръби в град Трън отвеждат битово-фекалните води в река Ерма

Дължината на канализационната мрежа на град Трън е 9 километра. Това става ясно от Плана за защита при бедствия на Община Трън, видя Zapadno.com.

Основните източници на замърсяване на водните ресурси в общината са населените места и по-точно битово-фекалните води. Поради липсата на големи производствени предприятия, които да функционират върху разглежданата територия, към момента не се наблюдават замърсявания с производствен характер. Замърсяването на водните ресурси с битово-фекални води е пряк резултат от липсата на цялостно изградена канализационна мрежа в населените места в общината. Канализационна мрежа с дължина 9 километра е частично изградена има само в град Трън. Изградените отвеждащи колектори на градската канализационна мрежа в град Трън се заустват в река Ерма. Няма изградена градска пречиствателна станция за отпадни води. До този момент е направено само предпроектно проучване за изграждането на подобно съоръжение, като общината разчита на финансиране по линия на европейските структурни фондове за реализацията, пише в стратегическия документ в частта за повърхностните води.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...