Наредба за облика на градската среда в Брезник предвижда изисквания за климатиците, тентите и други елементи по сградите

Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Брезник предстои да бъде разгледана и приета от Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Проектът на наредбата е предоставен за обществено обсъждане в 30-дневен срок от 22 февруари 2023 година. С изменения в Закона за устройство на територията от месец март 2019 година се даде възможност с наредба на Общинския съвет да бъдат определени специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Чрез тази наредба се цели да се създаде единен механизъм и точно обособени критерии за създаване на разпознаваем облик на града, въвеждане на ред и преустановяване на практиката на поединичен подход за всяко разрешение, което води до липса на хармоничност и допълване в цялостната визия на градските пространства, пише в докладната до общинските съветници на Брезник.

Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли градската среда, на територията на град Брезник. За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти. Тези стандарти представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града. Те не се прилагат за територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти. Освен това стандартите не се прилагат и за индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване“ в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3 метра от уличната регулационна линия.

Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града, гласят част от изискванията в наредбата.

В документа са разписани и допълнителни изисквания към сградите и елементите на градската среда. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност. Друг важен момент в допълнителните изисквания е свързан с елементите по сградите, като климатици, тенти и други. При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и становище към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение. Отклонение се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване. При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционния проект на цялата сграда. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и други по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма.

Общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) се определят с решение на Общинския съвет, в съответствие с член 48, алинея 2 от Закона за устройство на територията, съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове, пише още в наредбата.

Поставянето на рекламно-информационни елементи върху фасади и покриви на съществуващи сгради се разрешава, само ако това е доказано с цялостно фасадно решение и не противоречи на общите изисквания за наддавания съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...