Престъпленията против собствеността в област Перник са на челно място по брой образувани досъдебни производства от прокуратурата

Миналата седмица в Окръжна прокуратура-Перник беше проведено годишно отчетно събрание за дейността на прокуратурите от Пернишки съдебен район през 2022 година. Гости на събранието бяха заместниците на главния прокурор при Върховния касационен съд Красимира Филипова и Даниела Машева, апелативния прокурор на Апелативна прокуратура-София Радослав Димов, председателят на Окръжен съд-Перник Калин Баталски, председателят на Административен съд-Перник Иво Иванов, ръководството на Областната  дирекция на МВР-Перник и на Областно звено “Охрана“-Перник. Докладът за дейността на прокуратурата през 2022 година беше представен от административния ръководител на Окръжна прокуратура-Перник Галина Антова, съобщиха от държавното обвинение.

Според данните от годишния доклад, през 2022 година в прокуратурите в съдебния регион са постъпили за наблюдение общо 3 622 броя преписки, с 300 броя повече в сравнение с 2021 година. Всички преписки са решени в законовия едномесечен срок, като това е наложена трайна тенденция в прокуратурите от региона.

През 2022 година прокурорите от региона са наблюдавали общо 3 499 броя досъдебни производства, като се наблюдава леко увеличение спрямо предходните периоди. Увеличен е броя на  новообразуваните досъдебни производства, което е във пряка връзка и с дейността на органите на Областна дирекция на МВР-Перник. Затвърждава се тенденцията за висок процент решени досъдебни производства спрямо наблюдаваните.

За поредна година на първо място по брой са образуваните досъдебните производства по глава V от Наказателния кодекс, а именно престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления, основно престъпленията по транспорта – пътнотранспортни произшествия с пострадали лица и управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Общия брой на решените преписки през 2022 година е 3 413 броя, като в тази бройка се включват преписки с възложена проверка, извършена лична проверка и такива изпратени по компетентност, както и инстанционни преписки.

През 2022 година прокурорите от прокуратурите в Пернишки съдебен район са внесли в съдилищата на Пернишкия съдебен регион общо 435 прокурорски акта, по които са постановени 417 осъдителни и санкционни съдебни решения. Относителният дял на осъдителните присъди спрямо внесените прокурорски актове е 95,86 %.

Основен приоритет на прокуратурите от Пернишки съдебен район и през 2023 година ще продължава да бъде подобряване на показателите за срочност и качество на разследването, както и качеството на изготвяните прокурорски актове, поддържане на създаденото добро взаимодействие между разследващи органи и наблюдаващи прокурори в борбата с  битовата престъпност, домашното насилие и борбата срещу разпространението на наркотични вещества в региона, усъвършенстване на екипния принцип в разследването по всички дела, подобряване на качеството на прокурорската работа.

В изказването си Красимира Филипова посочи, че видно от данните в доклада, за поредна година прокуратурите от Пернишки съдебен район отчитат много добри резултати и поздрави прокурорите за добре свършената работа.

Виж също...

Loading...