Прокуратурите към Софийския апелативен район, който обхваща и област Перник, отчита сериозен ръст на образуваните през 2022 година преписки

Обобщените данни за работата на прокуратурите в Софийския апелативен район през 2022 година, техният анализ и констатираните тенденции бяха представени днес от административния ръководител на Апелативна прокуратура-София Радослав Димов, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

В отчетния доклад за 2022 година са направени основните изводи за дейността на прокуратурата и на разследващите органи в противодействието на престъпността, посочени са мерки, касаещи необходимостта от конкретни законодателни промени, в детайли са разгледани показателите, свързани със съдебната фаза на наблюдаваните дела. Специално място е отделено за дейността по изпълнение на препоръките в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, както и на специалния надзор.

Границите на Софийския апелативен район обхващат 28 % от територията на страната, като в него се включват осем административни области – Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Кюстендил, Перник, София-област и София-град.

През 2022 година прокурорите от Софийския апелативен район са работили по 93 408 преписки. За разлика от предходните две години, през които тенденцията е била към намаляване на този показател, през отчетната 2022 година той бележи ръст с 8 768 броя спрямо 2021 година.

Отчита се засилена активност на прокуратурите от апелативния район през изминалата година по направление противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества.

Новообразуваните преписки в апелативния район през 2022 година са общо 83 124, което е с 7 754 броя повече от предходната година. С 10,26 % се е увеличил и броят на решените преписки, като в срок до 1 месец са решени 99,35 %. Този показател свидетелства за проявяваните организираност и срочност в работата на прокурорите по преписки в Софийския апелативен район.

Потвърдените прокурорски актове по инстанционните преписки през 2022 година е 4 253 броя. Високият процент на потвърдените при осъществен инстанционен контрол прокурорски актове (85 %) и съответно значително ниският процент на отменените такива е показател за качествената дейност на първоинстанционните прокуратури по преписките по отношение законосъобразността, обосноваността и правилността на постановените прокурорски актове.

Сред гостите на годишното отчетно събрание на прокуратурата беше прокурор Христо Граматиков, завеждащ отдел „Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ във Върховната касационна прокуратура. Магистратът поздрави колегите си с впечатляващите резултати от работата през 2022 година. Той подчерта, че те се дължат на професионализма на прокурорите от района на Софийския апелативен район, създадената добра организация за работа и опита на прокурорите, работили по дела с фактическа и правна сложност.

Прокурор Граматиков се спря върху въпросите, свързани с прокурорската и съдебната практика по дела за престъпленията срещу данъчната система.

Административният ръководител на Софийския апелативен район Радослав Димов очерта приоритетите в работата на прокуратурите в района на Софийския апелативен район за 2023 година, като постави акцент върху делата за трафик на мигранти, битовата престъпност и такива, извършени в условията на домашно насилие.

Виж също...

Loading...