Линията на бедност в област Перник или как тежки материални и социални лишения на хората нареждат региона сред областите в страната

През 2022 година линията на бедност общо за страната e 525 лева и 92 стотинки средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571,9 хиляди лица, или 22,9 % от населението на страната. От 2021 година в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. Този показател е част от комбинирания индикатор „Население в риск от бедност и социално изключване“ за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели в стратегия „Европа 2030“, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2022 година най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лева, а най-високата – в област София (столица) (832 лева), следвана от областите Стара Загора (625 лева), Варна (601 лева) и Перник (595 лева). Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 33,9 %, Добрич – 27 %, Ловеч – 26,8 %, и Перник – 25,5 %. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен – 12,9 %, Велико Търново – 15,8 %, Силистра – 16,1 %, и Търговище – 16,2 %.

Област Шумен е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 9,6 %, а с най-високо равнище е област Стара Загора – 29,7 %. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност – 10,6 %, при 37,8 % за област Стара Загора, 29,5 % за област Добрич, 29,3 % за област Сливен и 29,1 % за област Перник.

В областите Ямбол, Сливен, София, Кюстендил, Плевен, Търговище, София (столица), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Перник, Враца, Монтана и Шумен относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В три области – Силистра, Видин и Ловеч, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...