На 14 места в общините Брезник и Трън се развиват комари, Регионалната здравна инспекция търси фирма, която да извърши прочистване

На територията на област Перник, са предвидени за допълнителни дезинсекционни (ларвицидни и имагоцидни) обработки на общо 18 816,26 декара, на които има приблизително 237 броя *биотопи на комари, научи Zapadno.com.

На територията на община Брезник има приблизително 5 биотопа на комари, които са на обща площ от 30 декара. В съседната община Трън биотопите на комари са 9 и се простират на площ от около 230 – 260 декара.

За допълнителни дезинсекционни в областта Регионална здравна инспекция-Перник е обявила обществена поръчка с прогнозна стойност 62 072 лева и 50 стотинки без включен ДДС или 74 487 лева с ДДС. Дейностите по дезинсекция, включват първична инспекция (първоначален мониторинг), периодичен мониторинг, прилагане на мерки за дезинсекция, отчитане на ефективността и изготвяне на отчет за резултатите за
съответния период, както и последващи действия на биотопите. Целта е да се избере изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционните мероприятия за контрол на комарните популации на територията на област Перник през 2023 година с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Дезинсекцията се извършва само и единствено с биоциди разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, посочват от Регионална здравна инспекция-Перник.

С оглед опазване на фауната във водоемите и на нецелевите организми е задължително ларвицидните обработки срещу комари приоритетно да се извършват с биоцидите от регистъра на Министерството на здравеопазването, съдържащи като активно вещество Bacillus thuringiensis israelensis /BTI/. Те са селективни, действат основно срещу ларвите на комари и не оказват вредно въздействие върху други водни или сухоземни безгръбначни и гръбначни организми. Само и единствено във временни биотопи и такива без стопанско значение, в които е неприложима употребата на препарати с активно вещество BTI, могат да се прилагат химични препарати, добавят още от Регионалната здравна инспекция.

*Биотоп е място, където животът се развива, защото био означава живот и мол е еквивалент на земята.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...