Близо 15 % от населението на област Перник живее в тежки материални и социални лишения, жените са по-бедни от мъжете в региона

През 2022 година линията на бедност общо за страната e 525 лева и 92 стотинки средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571,9 хиляди лица, или 22,9 % от населението на страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60 % от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2022 година в област Перник размерът на линията на бедност е 595 лева и 4 стотинки средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25,5 % от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за област Перник през 2022 година се повишава с 0,6 %, а за страната – с 4,3 %. Относителният дял на бедното население нараства с 3,5 процентни пункта. През 2022 година област Перник се нарежда на четвърто място в страната както по размер на линията на бедност, така и по относителен дял на бедните спрямо линията бедност. Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 33,9 %, Добрич – 27 %, Ловеч – 26,8 %, и Перник – 25,5 %.

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 21,7 %, а при жените – 29,1 %. В сравнение с предходната година делът на бедност нараства и при двата пола – с 2,5 процентни пункта при мъжете и с 4,4 процентни пункта при жените. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 година на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,9 до 30,3 %, или със 7,4 процентни пункта, а за област Перник равнището на бедност се повишава съответно от 25,5 до 28,7 %, или с 3,2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48,2 % или с 22,7 процентни пункта. Поляризацията на населението в област Перник по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2022 година показва, че най-бедните 20 % от домакинствата имат 6,2 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2021 година поляризацията се увеличава.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. До 2020 година за оценка на материалните лишения на домакинствата се използваха девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. От 2021 година се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя – 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. През 2022 година в област Перник 14,6 % от населението живее в тежки материални и социални лишения (ограничения в 7 от 13 показателя), или с 2,8 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 година.

За безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на възраст 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. До 2020 година показателят се изчисляваше за лица на възраст от 18 до 59 години, а от 2021 година той включва лица на възраст от 18 до 64 години. Ниската икономическа активност за домакинството се изчислява като съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 64 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява към пълно работно време въз основа на отработените часове. Лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 64-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20 % от техния потенциал през референтната година. През 2022 година в област Перник 4 хиляди лица на възраст 18 – 64 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или това са 6,7 % от населението. Спрямо 2021 година относителният им дял намалява с 0,6 процентни пункта.

За област Перник през 2022 година 35,5 хиляди лица или 30,1 % живеят в риск от бедност или социално изключване – съответно 24,4 % от мъжете и 35,5 % от жените. Стойността на показателя намалява с 1 процентен пункт спрямо 2021 година, повече при мъжете – с 1,4 процентни пункта, в сравнение с жените – с 0,6 процентни пункта.

През 2022 година 44,1 % от децата на възраст 0 – 17 години в област Перник са изложени в риск от бедност, при 25,9 % общо за страната. През 2022 година в област Перник относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) нараства в сравнение с 2021 година със 7,1 процентни пункта и достига 51,6 %. През 2022 година, както и през предходната година в областта няма деца, на които нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

Виж също...

Loading...