Средният брой деца, формиращи една група в детската градина в Брезник е 29, а в детското заведение в Трън е 26 за учебната 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) в област Перник са записани 3 691 деца, или с 2,9 % повече в сравнение с предходната година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В началното образование (I – IV клас) се обучават 3 641 ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 3 130. Завършилите средно образование през 2022 година в общообразователни и професионални училища са съответно 358 и 222 ученици. През учебната 2022/2023 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър“ е 68.

През учебната 2022/2023 година броят на самостоятелните детски градини в област Перник е 22 и остава без промяна в сравнение с 2021/2022 учебна година. От тях 20 детски градини са в градовете на областта, а 2 – в селата. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2022/2023 година е 3 691, от които 1 911, или 51,8 % са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 2,9 %.

Броят на местата в детските градини в област Перник е 3 893 хиляди, като на 100 деца се падат 106 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 114 места. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2022/2023 година е 88,6 %.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 168. За община Перник този брой е 191, за община Радомир – 189, а за останалите общини е по-малък – Брезник (147), Трън (79), Земен (15), Ковачевци (15). Средният брой деца, формиращи една група е 24, като в община Брезник този брой е 29, в община Радомир – 27, в община Трън – 26, в община Перник – 24, а в общините Земен и Ковачевци – по 15. Педагогическият персонал, зает в детските градини е 312 души. Детските учители са 299, или 95,8 % от педагогическия персонал.

Виж също...

Loading...