Малолетни и непълнолетни в област Перник най-често извършват кражби на имущество, над 170 лица се водят на отчет в детските педагогически стаи

През 2022 година на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 173 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 година броят им се увеличава със 7, или с 4,2 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи лица са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 76,9 %; малолетни (8 – 13 години) – 23,1 %; момчета – 135 (78 %); момичета – 38 (22 %); учащи – 155 (89,6 %); в криминогенна среда живеят 56 малолетни и непълнолетни (32,4 %).

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи в област Перник през 2022 година малолетни и непълнолетни е 65, или 37,6 % от всички водени на отчет лица, като 81,5 % от тях са непълнолетни. През 2022 година снети от отчет в детските педагогически стаи са 51 малолетни и непълнолетни лица, или 29,5 % от водените на отчет през годината: поради поправяне на поведението – 20 лица (39,2 %); поради навършване на 18-годишна възраст – 30 лица (58,8 %); на други основания – 1 лице (2 %).

За извършени противообществени прояви през 2022 година през детските педагогически стаи в област Перник са преминали 171 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 105, или 61,4 %, а момичетата – 66 (38,6 %). През 2022 година броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през детските педагогически стаи за извършени престъпления в област Перник, е 76. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 49 лица, или 64,5 % от всички малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за извършени престъпления.

През 2022 година за област Перник в детските педагогически стаи са регистрирани 48 пострадали от престъпления лица на възраст 8 – 17 години, от които 38 (79,2 %) са момчета и 10 (20,8 %) – момичета. Малолетните пострадали лица са 58,3 %, а непълнолетните – 41,7 %. Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражба – 32 лица (66,7 %).

През 2022 година местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Перник са образували 134 възпитателни дела, от които 101 (75,4 %) са по предложения на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 125, като от тях в срок до един месец са решени 44 дела, или 35,2 %. Прекратени са 6 дела от образуваните възпитателни дела. В края на 2022 година са останали несвършени 3 дела. През отчетната година местните комисии са наложили 289 възпитателни мерки в съответствие с член 13, алинея 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 89 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 128
общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са: предупреждение – 103 мерки (35,6 %); задължаване да се извини на пострадалия – 60 мерки (20,8 %); поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 44 възпитателни мерки (15,2 %). Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: малолетни са 29 лица (32,6 %), а непълнолетни – 60 (67,4 %); момчетата са 62 (69,7 %), а момичетата – 27 (30,3 %). В структурата на общественоопасните деяния, за които са наложени възпитателни мерки през годината, най-голям е относителният дял на противообществените прояви – 75 (58,6 %), следвани от извършените престъпления – 49 (38,3 %), и административните нарушения – 4 (3,1 %).

Виж също...

Loading...