Код “пожароопасно” в област Перник: Земеделски стопани трябва да спазват забрани и правила при работа в нивите

Пожароопасен сезон при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник обяви директорът на Областна дирекция “Земеделие”-Перник Десислава Фигероа, видя Zapadno.com.

По време на обявения пожароопасен сезон се забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци от селскостопанската дейност в земеделските земи, съгласно член 6, алинея 1, точка 2 от Закона за опазване на земеделските земи. При извършването на земеделска дейност земеделските стопани са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба №8121з-647 от 2014 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121з968 от 2014 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, да не допускат възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделски земи, горски територии, земеделска продукция, селскостопански инвентар, техника и сграден фонд.

Освен това при осъществяването на дейности в земеделските земи, земеделските стопани са длъжни да използват техника, преминала годишен технически преглед, изправна и притежаваща технически средства за пожарна безопасност, както и да притежават умения за работа с наличните пожаротехнически средства.

Пожароопасният сезон е обявен със заповед на директора на Областна дирекция “Земеделие”-Перник от 25 май тази година. Целта на разписаните забравни в заповедта е да се подобри превантивната дейност и намали до минимум вредните последствия и щетите от възможните пожари в земеделски земи.

Снимка: “Държавно горско стопанство-Брезник” – архив

Виж също...

Loading...