С около 10 хиляди са намалели домакинствата в област Перник за последните две десетилетия

Към 7 септември 2021 година населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства – обикновени и колективни. Близо три четвърти (74,9 %) от всички обикновени домакинства живеят в градовете. Средният размер на едно домакинство намалява от 5,6 лица през 1900 година на 2,2 лица през 2021 година. Към 7 септември 2021 година в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0,4 % от населението на страната. Средният им размер е 27,3 лица, съобщиха от Нациолния статистически институт.

За периода 2011 – 2021 година средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Перник, Велико Търново и Ловеч остава без промяна. С най-голям относителен дял на домакинствата, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос са областите Перник (96,9 %) и София (столица) (96,1 %), а с най-малък – област Кърджали (30,3 %). В тази област с най-голям относителен дял –
62,5 %, са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група.

През 2001 година в област Перник има 58 465 с 149 171 лица в тях и среден брой на членовете в едно домакинство 2,6 лица. Десет години по-късно – през 2011 година, в региона са преброени 56 832 домакинства с 132 704 лица в тях и среден брой на членовете в едно домакинство 2,3 лица. През 2021 година домакинствата в област Перник вече са 49 493 с 112 845 лица в тях и среден брой членове в едно домакинство 2,3 лица.

Колективните домакинства в региона към 7 септември 2021 година са 25 с общо 442 лица в тях и среден брой членове в едно домакинство 17,7 лица.

Виж също...

Loading...