Директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник: Облекчават се условията за достъп до месечни социални помощи


От 1 юни 2023 година са в сила изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което социалното подпомагане вече е обвързано с линията на бедност и значително се облекчават условията за достъп до месечни социални помощи, съобщи за Zapadno.com директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Катя Пламенова-Николова.

Според новите изменения и допълнения отпада изискването за размера на жилището. Изискването лицата да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество се променя на “да не осъществят дейност като ЕТ и да нямат участие в капитала на търговско дружество”. Отпада изискването лицата да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи и се регламентира, че доходите от движимо и недвижимо имущество за всеки член на семейството не трябва да надхвърля линията на бедност.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се:

– намалява се срокът, в който лицата не трябва да са извършвали прехвърляне чрез договор за дарение или заплащане на недвижим имот от 5 години на 2 години;

– предоставя се право на учащите във висши учебни заведения и учениците от частни училища да получават месечни социални помощи;

– намалява се срокът за задължителна регистрация в дирекция “Бюро по труда” на безработните лица в трудоспособна възраст от 6 месеца на 3 месеца;

– към лицата, за които не се изисква регистрация в дирекция “Бюро по труда” са добавени лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение;

– изискването за 3-месечна регистрация в дирекция “Бюро по труда” не се отнася и за лицата, които са се регистрирали в дирекция “Бюро по труда” в едномесечен срок от завършване на средното си образование, но не повече от 20-годишна възраст;

– намалява се срокът за полагане на обществено полезен труд от 14 дни по 4 часа, на 40 часа месечно, както и санкциите при повторен отказ за полагане на обществено полезен труд – срокът, в който е направен отказът се намалява от 5 години на 3 години, а срокът, за който лицето се лишава от правото на социални помощи се намалява от 2 години на 6 месеца;

– при отпускането на месечна целева помощ за наем отпада изискването децата да посещават редовно училище.

Регламентирани са нови целеви групи за подпомагане с месечни помощи по член 9 и нов ред за определяне на диференцирания доход, като определеният размер на месечната помощ на семейството се редуцира при неизпълнение на определени условия. Тези целеви групи са: дете от 4 до 16-годишна възраст, което не учи; дете от 16 до 18-годишна възраст, което не учи и не е регистрирано в дирекция “Бюро по труда” в едномесечен срок от навършване на 16 години; дете от 4 до 18-годишна възраст е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия или отсъствия без уважителни причини от предучилищното образование за съответния месец; на детето не са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

Чрез измененията и допълненията се създават се две нови помощи. Едната е по реда на член 11а – целева помощ за срок от 3 месеца в случаите, когато безработно лице или безработен член на семейството, получаващо месечна помощ по член 9, започне работа. Другата нова помощ е по реда на член 16в – месечна целева помощ за покриване на първоначалните нужди на младежи от 18- до 21-годишна възраст, напуснали за първи път социална или интегрирана здравно-социална услуга от резидентен тип.

Социалните помощи се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в дирекция “Социално подпомагане”, като е предоставена възможност за заявяване във всяка дирекция “Социално подпомагане” на територията на страната. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ може да бъде подадено в дирекция “Социално подпомагане” лично от заявителя, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Социалните помощи се отпускат след извършване на социална анкета, при която се вземат предвид всички обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват такава.

Снимка: Катя Пламенова-Николова

Виж също...

Loading...