Комисия в Брезник търси лица, проявяващи се като нарушители на обществения ред в питейни заведения и на други места

Съвместни проверки по установяване и актуализиране на лицата, проявяващи се като нарушители на обществения ред в питейни заведения или на други обществени места са заложени в план-програмата за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник за 2023 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Превенцията сред малолетните и непълнолетните е предпоставка за ограничаване на общата престъпност. Усилията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 година ще продължат да бъдат насочени в посока намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, по-голяма ефективност на превенцията на противообществените прояви и на рисковото поведение у подрастващите, като се акцентира върху насилието между деца, наркотичните зависимости, рисковото поведение в интернет, засилване на интереса на децата и младежите за извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности. Важна цел е постигането на траен възпитателен ефект върху малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви. Усилия ще бъдат положени и за по пълноценно взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено отношение към дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, пише в план-програмата.

Различни конкретни мерки са заложени в документа, като за повечето срокът за изпълнение е през цялата година. Сред целите са повишаване на ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация и превенция на асоциално поведение сред подрастващите. Именно заради това през цялата година е заложено да се провеждат съвместни проверки по установяване и актуализиране на лицата, проявяващи се като нарушители на обществения ред в питейни заведения или на други обществени места. В тези проверки се включват Районно управление-Брезник, изнесения офис на дирекция “Социално подпомагане”-Перник в Брезник, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и общинската администрация.

Друга задача от план-програмата е инициирането на работни срещи на обществени възпитатели с районни инспектори и кметовете или кметските наместници за установяване на деца в риск. Провеждането на индивидуални срещи с децата и оказване на корекционно-възпитателна помощ също е сред заложените дейности за 2023 година.

По линия за насърчаване гражданската активност и детското участие са набелязани конкретни мерки. Създаването на пространство за свободно изразяване на мнение и становища на децата по време на възпитателните дела и всички кампании, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по теми, които пряко ги засягат е една от конкретните мерки. Провеждането на кампании по запознаване на децата с културните и исторически ценности в община Брезник е друга предвидена дейност от план-програмата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...