Фирма за дърводобив в Трънско трябва да възстанови 260 метра тревна площ в село Туроковци

Извънредна проверка в землището на трънското село Туроковци е извършена от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите-София. Проверката е извършена през месец май след постъпил сигнал за транспортиране на дървесина в поземлени имоти в местността “Трап”, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на екоинспекцията.

При извършената теренна проверка е констатирано, че са нарушени площи от имотите, които към момента са заравнени и коловозите от явно преминали камиони са изравнени. Нарушената тревна повърхност е с приблизителни размери: дължина около 260 метра и ширина около 8 – 10 метра. Няма разпръснати секции от дървесина, с изключение на едно единично парче. В момента не се извършва извоз на дървесина през имотите, поясниха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Контрол на извършените горскостопански мероприятия, включително извоз на дървесината от този подотдел е осъществен от компетентния орган, който е Регионална дирекция по горите-Кюстендил. Съгласно представено писмо на Регионална дирекция по горите-Кюстендил, за обекта са дадени предписания на съответната фирмата-изпълнител да възстанови нанесените щети по целия извозен път, посочен в технологичния план към издадено позволително за сеч в района, добавиха от екоинспекцията в София.

От справка в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е видно, че поземлените имоти в село Туроковци са с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „пасища“. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона „Руй” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № 554 от 5 септември 2008 година на министъра на околната среда и водите (обнародвана в брой 83 на “Държавен вестник” от 2008 година).

При извършената проверка е констатирано, че имотите, цитирани в сигнала, не са разорани с цел превръщането им в обработваема земя и трайни насаждения. На основание член 118, алинея 1, точка 8 и член 119, алинея 1 от Закона за биологичното разнообразие за контрол, стопанисване и охрана на терените, попадащи в границите на мрежа Натура 2000, са уведомени Областна дирекция „Земеделие“-Перник и Община Трън, отбелязаха още от Регионалната инспекция по околната среда и водите-София.

Виж също...

Loading...