Бивш ръководител на съдилището в Трън получи подкрепа от Висшия съдебен съвет за председател на Районен съд-Перник

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно прие решение да назначи Михаил Алексов за втори мандат председател на Районен съд-Перник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Съдия Алексов има над 18 години юридически стаж. Кариерата му в органите на съдебната власт започва на 4 април 2005 година като младши прокурор в Окръжна прокуратура-Перник. От 4 април 2007 година до 16 декември 2009 година е прокурор в Районна прокуратура-Перник. В периода 16 декември 2009 година – 16 декември 2014 година е административен ръководител – председател на Районен съд-Трън, впоследствие до 1 април 2015 година е негов изпълняващ функцията „административен ръководител“. В периода от 1 април 2015 година до 2 октомври 2017 година отново е председател на съда, а след това до 2 октомври 2022 година е административен ръководител – председател на Районен съд-Перник, като към настоящия момент изпълнява функциите „председател“.

Мотивите на съдия Алексов да кандидатства за поста се базират на реалните достижения, постигнати съвместно с колектива, както и на натрупания от него управленски, административен, професионален и житейски опит. Като приоритетни цели за развитието на съда набелязва намаляване на времето за разглеждане на делата, респективно намаляване на забавянето им; повишаване качеството на съдебните актове; повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители; въвеждане на електронно правосъдие; намаляване натовареността на съдиите и служителите; подобряване на административната дейност на Районен съд-Перник и други. Кандидатът обръща внимание на значението на електронното призоваване и на разширяването на приложението на функционалностите за връчване на съдебни книжа чрез Единния портал за електронно правосъдие. Той посочва като добра практика приложението на модел за електронно уведомяване на вещи лица за възложена експертиза, при което се изпраща и електронната папка по делото. Според него следва да продължи периодичният анализ, обсъждане и обобщаване на съдебната практика, включително на срещи с останалите съдии в съдебния регион, с цел постигане на по-качествено правораздаване. Той ще насърчава съдиите и съдебните служители за участие в обучения, включително краткосрочни стажове. Споделя необходимост от провеждане на информационна кампания за популяризиране на ползите от медиацията, като алтернативен подход с множество предимства пред съдебния процес, включително по-бързо решаване на спора. За повишаване на качеството на обслужване на гражданите той предлага да се въведе система за резервиране на номер за подаване на документи на регистратура, която има и онлайн функционалност.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет, във връзка с ролята на административния ръководител при възникване на кризисни ситуации и отстояване на независимостта на съда; относно командироването на съдии и провеждания конкурс за преместване в Районен съд-Перник; подобряване на Единния портал за електронно правосъдие и на Единната информационна система на съдилищата.

Подкрепа заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, които поставиха акцент на успешния му първи мандат като административен ръководител на Районен съд-Перник, каквито резултати сочат и извършените проверки от Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и заявените становища в общото събрание на съдиите. Обърнато бе внимание, на споделеното от тях впечатление за създадения в съда дух на разбирателство и доверие, както и за качествата на кандидата – енергичност, всеотдайност и диалогичност. Посочено бе, че той е иновативен и проактивен, с отлична професионална подготовка и умение да формира управленски решения в кризисни ситуации.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...