Бизнес-планът на ВиК: Брезник е третата по големина община в региона по брой на население и производствени съоръжения

Община Брезник е третата по големина община, по брой на населението и производствени съоръжения в региона, пише в бизнес-плана за дейността на ВиК-Перник за периода 2022 – 2026 година.

Основният водоизточник на водоснабдяване за общината е язовир “Красава”, който е публична общинска собственост на Община Брезник. Обемът му е 2 900 000 кубически метра. Най-високото водно ниво на язовира е 820 метра. Водата от язовир “Красава” се пренася по 530 милиметрови стоманени тръби по гравитачен път на разстояние 7 километра до пречиствателна станция за питейни води в град Брезник, която също е публична общинска собственостна Община Брезник. Пречиствателната станция за питейни води в Брезник е с планиран капацитет 100 литра в секунда, който все още не е достигнат, но частично е пусната в експлоатация с капацитет 40 литра в секунда, пише в бизнес-плана.

Водоснабдителната група “Секирна – Брезник”, снабдява селата Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Ноевци, Сопица и Велковци. Водоизточниците във водоснабдителна група “Секирна – Брезник” са малки местни източници. Останалите села в община Брезник се водоснабдяват от местни водоизточници.

Виж също...

Loading...