Горски служители от Брезник и Трън преминаха обучение за гасене на пожари в гори, където тази дейност е високорискова

Горски служители участваха в обучение за гасене на пожари в горски територии, съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие.

В изпълнение на изискванията на наредба 8 от 2012 година за условията и реда за защита на горските територии от пожари и в изпълнение заповед на директора на Югозападното държавно предприятие, за периода от 15 май до 29 юни се извърши обучение и инструктаж на ръководителите и членовете на специализираните групи за гасене на пожари в горски територии във всичките 38 териториални поделения и групата на централното управление на Югозападното държавно предприятие. Сред тях са държавните горски стопанства в общините Брезник и Трън. Обучението се проведе по предварително утвърдена програма, съдържащи теми, отнасящи се до пожарната опасност и пожарните мерки в горите, видовете горски пожари и начините и действията за гасенето им като специално внимание се обърна на мерките за безопасност и здраве по време на работа. При обучението се акцентира най-вече на превенцията по опазване на горите от пожари.

В последно време се налага тенденция на изместване на фокуса от реакцията при потушаване към превенцията, осведомеността и готовността на населението, управлението на горските пожари и информирано вземане на решение за горскостопанско действие, както и взаимоотношенията между всички заинтересовани страни. Особен акцент беше поставен върху мерките за безопасност, тъй като гасенето на пожари в горите е високорискова дейност, с цел недопускане на инциденти и опазване живота и здравето на участниците.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...