Социалните в Брезник и Трън са приели над 500 заявления-декларации за помощ за отопление, документи се приемат до 31 октомври

От началото на месец юли стартира приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2023/2024 година. До 31 юли 2023 година в дирекциите “Социално подпомагане” в област Перник са приети общо 3 511 заявления-декларации, съобщи за Zapadno.com директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Катя Пламенова-Николова.

Към края на месец юли в дирекция “Социално подпомагане”-Перник са приети 2 237 заявления-декларации, като в това число е и изнесеният офис в град Брезник, където са приети 210 броя. В дирекция “Социално подпомагане”-Радомир са приети 962 заявления-декларации и още 312 в дирекция “Социално подпомагане”-Трън.

Помощта за отопление за целия предстоящ зимен сезон (1 ноември 2023 година – 31 март 2024 година) ще е 546 лева и 95 стотинки, което е с 4,47 % повече в сравнение с миналата година. Повишението е съобразено с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергията за бита от 1 юли. Увеличението на пенсиите от 1 юли с 12 % няма да лиши пенсионерите от помощи за отопление.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите “Социално подпомагане” или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или по пощата. “Всички дирекции в област Перник ще консултират и приемат заявления-декларации и по населените места извън общинските центрове, в рамките на задължителните си посещения по графици. Така няма да се налага на желаещите да кандидатстват за целева помощ за отопление да посещават лично офисите на дирекциите “Социално подпомагане” и да пътуват до общинските центрове”, отбеляза директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Катя Пламенова-Николова.

Информация за контактите за връзка с дирекциите “Социално подпомагане” в област Перник може да бъде открита на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Заявление-декларация могат да бъдат получени от офисите на дирекциите “Социално подпомагане” или да бъдат изтеглени от електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

– обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;

– да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;

– да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2023 година – 504 лева), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 628 лева и 80 стотинки (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2023 година е в размер на 151 лева и 20 стотинки).

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това се издава заповед за отпускане или отказ на помощта., Регионалната дирекция “Социално подпомагане” и дирекциите “Социално подпомагане” в област Перник, остават на разположение на гражданите при възникнали допълнителни въпроси.

Виж също...

Loading...