Миналата година в област Перник са приключили делата за над 470 престъпления, от които 161 са завършили с ефективно осъждане

През 2022 година са приключили делата за 474 извършени престъпления. От тях 161 са завършили с ефективно осъждане, 240 – с условно осъждане, 20 – с оправдаване, 2 – с прекратяване, и 51 – с освобождаване от наказание, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 401 извършени престъпленияв област Перник, което е с 10,5 % по-малко в сравнение с 2021 година. Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2022 година е 452от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 156 лица, или 34,5 % от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 228 лица (50,5 %); освободени от наказателна отговорност са 51 лица (11,3 %); оправдани са 16 обвиняеми лица (3,5 %); прекратено е делото на 1 лице (0,2 %).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2022 година е 384, като в сравнение с 2021 година намалява с 8,6 %. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2,9 % от всички осъдени.

През 2022 година най-голям е броят на общоопасните престъпления – 232, или 57,9 % от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 213, или 55,5 % от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2022 година се наблюдава намаление както на броя на престъпленията с 59, така и на броя на осъдените лица с 54.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2022 година са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 60 извършени престъпления (15 % от всички, завършили с осъждане), което е с 9,1 % по-малко в сравнение с предходната година. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2022 година са 68, или 17,7 % от общия брой на осъдените през 2022 година. В сравнение с предходната година се отбелязва намаление с 11 броя или 13,9 %.

През 2022 година са осъдени за извършването на:
 Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и
лица, изпълняващи публични функции – 34 лица (8,9 %);
 Престъпления против личността – 26 лица (6,8 %);
 Престъпления против брака, семейството и младежта – 19 лица (4,9 %);
 Престъпления против стопанството – 6 лица (1,6 %);
 Документни престъпления – 6 лица (1,6 %);
 Престъпления против реда и общественото спокойствие – 5 лица (1,3 %);
 Престъпления против правата на гражданите – 4 лица (1 %)

Броят на осъдените мъже през 2022 година е 351, или 91,4 % от общия брой на осъдените лица. С най-голям брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 88 лица, или 25,1 % общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 33, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (14 лица), или 42,4 % от общия брой на осъдените жени.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2022 година те са 293, или 76,3 % от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца – 59,7 % от всички осъдени на лишаване от свобода.

Виж също...

Loading...