Кой ще контролира парите на полицията в област Перник? Обявиха конкурс за заемане на длъжността “финансов контрольор”

Конкурс за конкурс за заемане на една вакантна длъжност “финансов контрольор” към Областна дирекция на МВР-Перник е обявен със заповед на временно преназначената за административен секретар на силовото ведомство Лилия Бочева.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю. Кандидатите да отговарят на изискванията по член 7 от Закона за държавния служител, минималната образователно-квалификационна степен за длъжността е „магистър”, а минималният професионален опит е 2 години или минимален ранг – IV младши.

Срокът за подаване на документите е 10-дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса. Финасовият контрольор трябва да организиране и осъществяване на предварителния контрол по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, текущ и последващ вътрешен финансов контрол в Областна дирекция на МВР-Перник, осъществяване на контрол по отношение на средствата, получени от републиканския бюджет, средствата по европейски фондове, програми и други финансови механизми и донори, както и други действия, свързани с длъжностната характеристика.

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно вътрешните правила за заплатите в МВР. Границите (от – до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1 са от 780 лева до 1 800 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Виж също...

Loading...