В трънско село местни ще търсят вода за нуждите на населеното място, което попада в границите на защитена зона

Работата по нормалното водоснабдяване на трънското село Лялинци продължава. Това става ясно от съобщение във Фейсбук страницата на населеното място, видя Zapadno.com.

Тази събота и неделя (26 и 27 август) ще се събират доброволци за бригада, която ще има за цел да прихване водоизточници за нуждите на селото в местността “Своге” и планината край селото. “Сборен пункт 8.30- 9.00 на площада. Всяко съдействие е приветстван с благодарност!“, отбелязват от Фейсбук страницата на Лялинци.

От няколко години местни и собственици с имоти в трънското село са се организирали в селски кооператив. Различни дейности, свързани с облагородяването на населеното място, са извършени до момента. Досега за почистване на крайпътна растителност, ремонтиране на водопровод и организиране на празници хората в Лялинци са отделяли от своя джоб в общата каса.

В началото на месец юли на площада се състоя събрание за отчет на извършените дейности и изразходваните средства във връзка с подобряване водоснабдяването в селото. На срещата беше отбелязано, че ремонтът на водопроводната мрежа, която минава и през близката планина Любаш, ще продължи.

Лялинци е едно от населените места в района, в което попадат площи на защитена зона “Любаш”. Предметът на опазване в защитената зона са важни местообитания на орхидеи, източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, низинни сенокосни ливади, хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, неблагоустроени пещери, термофилни букови гори, дъбово-габърови гори, смесени гори върху сипеи и стръмни склонове, мизийски букови гори, пъстър пор, европейски вълк и растението обикновена пърчовка.

В границите на защитената зона са забранени редица дейности, сред които разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои. Това става ясно от текстове в заповедта за обявяване на защитена зона “Любаш”, която е обнародвана през декември 2020 година.

Виж също...

Loading...