Топим се главоломно: До 2075 година населението на България ще е под 5 милиона, прогнозира статистиката

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата, е разработена до 2090 година, като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Първият се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. При този вариант до 2075 година населението на страната ще намалее до 4 972 хиляди или под 5 милиона. Населението на 65 и повече навършени години ще бъде 25,5 %, а коефициента на възрастова зависимост – 69,1 или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти – под 15 и над 64 години.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Виж също...

Loading...