Чешмата до църквата “Света Петка” в Брезник спря в очакване на оценка за какво е годна водата

За каптаж “Ловен парк” на хълма Бърдото има издадена заповед за спиране на експлоатацията му. Причината е влошени качества на водата, съобщиха за Zapadno.com от Регионална инспекция по околната среда и водите-София и от Регионална здравна инспекция-Перник.

През месец август тази година екоинспектори и представители на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” са извършили извънредна проверка във връзка с парламентарно питане за състоянието на изворите на минерална вода на Бърдото над Брезник. “При проверката е направен оглед на две водовземни съоръжения – каптиран естествен извор “Галерията” в местността “Лесков дол” и каптаж “Ловен парк” в местността “Ловен парк”. Водовземните съоръжения се експлоатират и поддържат от Община Брезник. Съобразно компетенциите си, експертите на Регионална инспекция по околната среда и водите-София са констатирали, че терените около каптажите са чисти, няма замърсявания с отпадъци или отпадъчни води. За каптаж “Ловен парк” има издадена заповед на директора на Регионална здравна инспекция-Перник за спиране на експлоатацията му, поради влошени качества на водата”, поясниха за Zapadno.com от екоинспекцията.

Компетентен орган за контрол на водоизточници за питейно-битови цели са Регионалните здравни инспекции, добавиха от Регионална инспекция по околната среда и водите-София. От своя страна директорът на Регионална здравна инспекция-Перник доктор Александър Златанов поясни, че каптаж “Ловен парк” не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от инспекцията.

“Връчена е заповед на кмета на гр. Брезник за спиране експлоатацията на чешма обществена “Чорни”, гр. Брезник, община Брезник, поради несъответстващи проби на питейна вода. Констатираните отклонения са по показателите: мътност, електропроводимост, сулфати, манган, флуориди и цинк. Предписано е поставяне на информационна табела, че водата не е годна за питейно-битови цели”, каза за Zapadno.com доктор Александър Златанов.

Проверка на Zapadno.com установи, че водата от чешмата, която се намира на оградата на храм “Света Петка”, е спряна. До чешмата е поставен надпис, който гласи, че тече процедура по изготвяне на балнеологична оценка, удостоверяващата качеството на водата. Кметът на община Брезник Васил Узунов поясни, че преди години е правена балнеологична оценка на каптирания естествен извор “Галерията” в местността “Лесков дол”. На водата, захранваща чешмата на площад “Чорни”, не е правена балнеологична оценка. От Регионална здравна инспекция-Перник са поискали да се направи такава оценка и за тази вода. “Това беше преди да изляза в отпуск. В момента върви тази процедура, но тя не е така ден до пладне”, каза Васил Узунов.

С балнеологичната оценка ще се даде становище за какво е подходяща водата от чешмата на площад “Чорни”. Сумата за изготвянето на такава е около 12 хиляди лева и зависи от институции на централно ниво.

Виж също...

Loading...