Чистотата на община Трън за 2024-та ще струва с над 40 хиляди лева повече след повишаването на минималната работна заплата

Предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 година е внесено от кмета на община Трън до Общинския съвет. До края на годината трънските общински съветници трябва да разгледат и приемат план-сметката за разходите за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата за третирането им, осигуряване на съдове за твърди битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2024 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Кметът на община Трън предлага за следващата година таксата за битовите отпадъци за жилищни и вилни имоти да е 5 промила върху данъчната оценка на имот. За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци предложението е промилите също да бъдат 5 и да са върху отчетната стойност за фирмите и върху данъчната оценка за физическите лица. Наполовина или 2,5 промила да бъде таксата за средно училище “Гео Милев”, детска градина “Ален мак” и народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на общинските съветници през месец декември, поясняват от Община Трън.

При изготвянето на план-сметката за услугите по чистотата за 2024 година в пограничната община е отразена реалната цена на горивата към момента, която е 2 лева и 90 стотинки за литър дизел, както и повишаването на размера на минималната работна заплата от 1 януари догодина, когато тя вече ще е 933 лева, става ясно от докладната на кмета на община Трън.

За 2023 година облогът на физическите и юридически лица за такса битови отпадъци е в размер на 225 000 лева, като към 1 ноември 2023 година събраната сума от такса битови отпадъци е 206 891 лева. Средствата не бяха достатъчни за покриване на действителните разходи на Общината за услугите по член 62 от Закона за местните данъци и такси през 2023 година (при план за разходи 590 715 лева и 80 стотинки). Въпреки, че размерът на средствата, необходими за обезпечаване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа и/или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване нараства, предлагам размерът на таксата за битови отпадъци за 2024 година да бъде определен при условията на член 8, алинея 3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи. Прилагането на тази норма ще позволи размера на таксата за битови отпадъци да е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на таксата. Това казва още кметът Цветислава Цветкова в своята докладна, относно план-сметката за услугите по чистотата в общината.

Според план-сметката за чистотата догодина ще трябват общо 632 390 лева или с над 41 хиляди лева повече от изчислените в края на 2022 година 590 715 лева и 80 стотинки за тези услуги в община Трън през настоящата година. Парите за осигуряване на съдове за смет ще бъдат, както и гласуваните в края на миналата година или 24 500 лева. За гориво на сметосъбиращите машини през 2024 година ще трябват общо 71 110 лева и 92 стотинки. За заплати и осигуровки на 9 работника ще са необходими 162 000 лева, а за други разходи като например резервни части, застраховки и други – 50 000 лева и 28 стотинки.

Третирането на 1 290 тона битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци е предвидено да струва 153 178 и 80 стотинки.

Разходите за почистване на уличните платна, площадите и други места в общината ще струват 171 600 лева, като 108 000 лева от тях са за заплати и осигуровки на 6 работника.

Със заповед от месец октомври тази година са определени границите и видът на предлаганите услуги по член 62 от Закона за местните данъци и такси, както и честотата на сметоизвозването. През 2024 година за Трън е предвидено сметоизвозването да се извършва на 8 курса месечно за всички райони в регулацията на града. В приложение към план-сметката е описана и схемата за извозване на отпадъците от съдовете за смет от селата в Трънско.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...