Цената на ВиК услугите за област Перник да се увеличи с под 10 процента за 2024 година спрямо действащите цени за 2023-та

Комисията за енергийно и водно регулиране, в състав ВиК, проведе открито заседание и обществено обсъждане по доклад и проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 година. Процедурата се провежда по реда на член 6, точка 2 и член 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. В съответствие с изискванията за прозрачност на институциите докладът и проекторешението бяха предварително публикувани на интернет страницата на Комисията, съобщиха от държавния регулатор.

„Изменението на цените на ВиК услугите е законово и икономически обосновано. Ако Комисията се съобрази с някои популистки искания за запазване на сегашните цени, това означава да наруши съзнателно редица изисквания – да не изпълни императивните нормативни изисквания  Комисията служебно да измени одобрените цени на ВиК услуги по законовоустановения ред; да не изпълни националното споразумение за ежегодно повишаване с 15 % на възнагражденията във ВиК сектора; да не отчете одобреното повишение на минималната работна заплата за страната; да не отчете изменението в цените на електрическата енергия; да не отрази натрупаната инфлация“, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доцент Иван Иванов. Като напълно необосновани и опасни той определи исканията Комисията да не се съобрази с тези обективни фактори. „Ако това се случи регулаторът ще постави целия воден сектор в риск и осигуряването на жизнено важните услуги за потребителите ще бъде застрашено. Ние това не можем да позволим“, подчерта той.

Със сегашната процедура за изменение на цените на ВиК услуги за 2024 година се отчита изпълнението на одобрените бизнес планове на ВиК операторите. В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба Комисията изменя служебно одобрените цени ежегодно, като добавя натрупаната инфлация за периода на действие на бизнес плана и я коригира с нормативно регламентираните коефициенти за съответната година. За 2024 година освен ежегодно прилаганите коефициенти, отчитащи ефективността на ВиК операторите и разходите, които са извършени за нови дейности и обекти, Комисията за първи път прилага изцяло нов коефициент. Той ще отчете реално изразходваните средства за електроенергия, от които ще се приспаднат получените от държавата компенсации за електроенергия за изминалата 2022 година, с изключение на периода на действие на мораториума върху цените. Ще бъдат отчетени и постигнатите нива на важните показатели за загуби на вода и енергийна ефективност като целта на този инструмент е да се стимулира изпълнението на тези показатели и да се повишава ефективността на дружествата.

През 2023 година Комисията извърши регулаторен преглед за 2022 година, включващ планови проверки на дейността нa 24 ВиК оператора, които имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022 – 2026 година. За първи път в процедурата по изменение на цените регулаторът отчита и ефекта от реално изразходваните средства за електроенергия. Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях. Приетият от Комисията доклад за извършените през 2023 година планови проверки на дружествата е публикуван на интернет страницата на Комисията в раздел ВиК/Информационна система.

Съгласно изчисленията на регулатора през 2024 година за 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10 % на цените на ВиК услугите спрямо действащите цени на ВиК услуги за 2023 година – в областите Кюстендил, Шумен, Перник, София – област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен. За 6 дружества планираното увеличение е с над 20 % спрямо действащите цени – в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч.

За участие в откритото заседание Комисията покани представители на всички ВиК дружества с одобрени бизнес планове, като се отзоваха единствено ВиК Русе, Лукойл Нефтохим Бургас, ВиК Смолян, ВиК Хасково, ВиК Пловдив, ВиК Шумен, ВиК Верила Сървиз и ВиК София област. Представителите на ВиК дружествата подкрепиха като обосновано предложеното повишение на цените на услугите, което отчита повишените разходи и натрупаната инфлация.

Покани за участие в общественото обсъждане бяха изпратени до Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК холдинг“, на асоциациите по ВиК, Съюза на ВиК операторите в Република България, общини, национално представените работодателски организации, организации на потребителите и други. В дискусията се включиха единствено от институцията на Омбудсмана, браншовите синдикати на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и общините Разград и Ловеч.

Представителят на Омбудсмана възрази срещу повишаването на цените и заяви, че определянето на нивото на социална поносимост следва да се извършва въз основа на надеждни данни. Браншовият синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България цялостно подкрепи доклада на Комисията като отбеляза, че по-късното приемане на бизнес планове е ощетило дружествата. Синдикатът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ оцени високо доклада и подкрепи изменението на цените. Неговият представител посочи, че проблемите с цените на услугите са свързани основно с ниските доходи на населението. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ възразиха срещу изменението на цените. Според организацията социалната поносимост не е отчетена въз основа на реални данни. Възражения срещу предлаганото изменение на цените на услугите имаха и представителите на общините Разград и Ловеч.

„Най-важната цел на решенията на Комисията е да създаде предвидимост в сектора, което е от полза както за потребителите, така и за водните дружества. Основният въпрос при увеличението на цените е те да бъдат икономически обосновани и това е водещо за регулатора. Проблемът е в ниските доходи, които в някои области достигат или надхвърлят нивото на социална поносимост“, заяви на общественото обсъждане д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“.

Като определящи фактори за увеличението на цените той посочи заложеният ръст за 2024 година в одобрените бизнес планове, в сравнение с предложените цени за 2023 година. Отчетената висока инфлация през периода от одобряването на бизнес плановете до момента е допълнителна причина за повишение на одобрените цени, при прилагане на нормативно определената методология. Друго основание е обстоятелството, че утвърдените за настоящата 2023 година цени на редица ВиК дружества бяха коригирани от Комисията спрямо предложените в бизнес плановете, тъй като бе отчетено неизпълнението на инвестициите и постигнатите нива на единните показатели за ефективност за изминалия период 2020 – 2021 година. Това доведе до значително намаление на цените на тези дружества спрямо предложените цени, което е основание при сегашната процедура по изменение те да получат по-високо увеличение.

„Няма забавяне на приемането на бизнесплановете от страна на Комисията. От една страна това се наложи поради мораториума, приет от Народното събрание в края на 2022 година, а от друга – причина за забавянето беше недостатъчния експертен капациетт и нежеланието на редица оператори да ги изготвят в указаните срокове“, беше категоричен доктор Касчиев. Пояснено беше също, че регулаторът стриктно отчита натрупаната инфлация по данните на Националния статистически институт, който е единствения официален източник.

„Законът задължава Комисията да осигурява качество и достъпност на услугите за потребителите, като балансира интересите на доставчиците на услуги и на потребителите“, подчерта на обсъждането членът на Комисията Димитър Кочков. Той заяви това в отговор на позицията на омбудсмана, че основната задача на Комисията за енергийно и водно регулиране е да защитава потребителите.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2024 година. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 22 декември 2023 година. Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Виж също...

Loading...