Използваната питейна вода в област Перник се е увеличило от 102 литра на човек за ден през 2020 година на 107 литра през 2021-а

През 2021 година 98 % от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 102 литра на ден през 2020 година на 107 литра на ден през 2021 година, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 102 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 литра на човек за ден) и Благоевград (119 127 литра на човек за ден), а с най-ниско – област Търговище (64 127 литра на човек за ден).

През 2021 година в област Перник е регистриран режим на водоснабдяване за 14,4 % от населението поради недостиг на вода. С ограничено водоснабдяване през 2021 година е 3 % от населението в страната. Област Перник е сред областите с най-голям дял на населението с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води. През 2021 година със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с поне вторично третиране) е свързано 74,3 % от населението в областта, при общо за страната 65,6 %. С обществена канализационна мрежа, но без наличие на пречистване, е свързано 5,1 % от населението (8 % за страната).

В края на 2021 година наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Перник е в размер на 137,3 милиона лева, или с 0,8 % повече в сравнение с предходната година.

Виж също...

Loading...