Пироманите в област Перник трябва да внимават къде гърмят пиратки и бомбички, защото полицията засилва контрола

Полицията предприема засилен контрол при продажбата и употребата на пиротехнически изделия в Пернишка област по повод предстоящите празници, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

От служители на Областна дирекция на МВР-Перник са предприети интензивни проверки  с оглед недопускане на нарушения и произшествия с пиротехнически изделия, които традиционно се употребяват в дните около коледните и новогодишните празници. По отношение спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия са планирани инспекции във всички лицензирани търговски обекти. Същевременно са предприети активни действия и за пресичане на нерегламентираната продажба на пиротехнически изделия на места без разрешение. За всеки констатиран случай на нарушение е предвидена най-строга наказателна и административна отговорност.

За да се избегнат инциденти, наранявания или възникване на пожари, органите на реда апелира гражданите и гостите на областта за повишено внимание при използване на пиротехнически изделия.  Много често предизвиканите от неправомерно използване на пиратки и фоейрверки гърмежи смущават общественото спокойствие в районите на училища, болници, детски заведения, паркове, площади, жилищни комплекси и така нататък, а не рядко водят и до сериозни травми и необходимост от лекарска намеса.

От полицията напомнят, че съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а общоопасни средства и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР. Лицензираните фирми и търговци, които съхраняват и осъществяват продажба с този тип изделия,  разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Там артикулите се  излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак, съхраняват се и се продават само в оригиналната заводска опаковка и с инструкция за употреба и безопасност на български език.

Абсолютно е недопустимо търговията да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони, а видимо повредени пиротехнически изделия (разкъсана опаковка, фитил и други)  подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответния ред. 

Препоръки за безопасно боравене и правила за употреба на пиротехнически изделия 

Пиротехнически изделия

Пиротехнически изделия по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.Фойерверки:

а) категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

б) категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

в) категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като “фойерверки за професионална употреба”) и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

 1. Сценични пиротехнически изделия:

а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

 1. Други пиротехнически изделия:

а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 1. Прочетете етикетите на изделията и инструкциите за използването им;
 2. С фойерверките да се занимава някой, който не е употребил алкохол;
 3. На мястото, от което ще се изстрелват фойерверките, трябва да няма дървета или конструкции, които да са препятствие за излитащите ефекти;
 4. При запалване на фойерверките да се използват средства, които да осигурят достатъчно безопасно разстояние. Този, който запалва фойерверките, да е в страни от тях, а не над тях;
 5. Изделията (пиробатериите) да се поставят върху твърда и равна повърхност, и да бъдат стабилизирани (укрепени) против накланяне и обръщане.
 6. Ракетите да не се забиват в земята или да не се завързват за други предмети, а стабилизатора им (летва, пръчка) да се постави свободно в тръбичка;
 7. Римските свещи да не се държат в ръка;
 8. След запалване, да се спазва безопасното разстояние за отдалечаване, посочено в етикета;
 9. Когато има незапалване  на фойерверките, се изчаква няколко минути и изделието се залива с вода.
 10. Да не се позволява на деца да си играят и възпламеняват пиротехнически изделия.

 

РАЗРЕШЕНИЯ

Производството, транспортирането, съхранението, употребата, продажбата и покупката на пиротехническите изделия подлежат на разрешителен режим, съгласно ЗОБВВПИ.

Търговия с пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1.

Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория F2 – до 5 кг брутно тегло, и от категория F3 – до 10 единични бройки.

Върху пиротехнически изделия, трябва да имат нанесена “СЕ” маркировка за съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

ЗАБРАНЯВА СЕ!

Продажбата на фойерверки от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 години, и от категория F3 – на лица под 18 години;

Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност.

Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.

Транспортирането на пиротехнически изделия, като ръчен багаж по обществения транспорт. Изключение се прави само за фойерверки от категория F1 и на фойерверки от категории F2 до 5 килограма брутно тегло, и от категория F3 – до 10 единични бройки;

Транспортирането на пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лицата, получили разрешение за придобиване и/или съхранение на пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

Който изгуби пиротехнически изделия или разрешение за дейности с тях, е длъжен незабавно да уведоми органите на МВР.

Който намери пиротехнически изделия, незабавно уведомява органите на МВР, без да нарушава месторазположението им.

КОНТРОЛ

Контролът върху дейностите с пиротехнически изделия се осъществява от полицейските органи на МВР.

Контролът върху дейностите с пиротехнически изделия може да се осъществява съвместно с представители на други държавни органи, на които са възложени определени правомощия, свързани с дейностите с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, съгласно действащото законодателство.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Който извърши нарушения на регламентираните дейности в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия подлежи на административна санкция или наказателна отговорност.

Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

Виж също...

Loading...