Брезнишкият съд придобива по-приятен вид с нови мебели и вещи, но е крайно наложително да се направи външна изолация на сградата

Постъпилите в Районен съд-Брезник наказателни дела за 2022 година са общо 179 броя заедно с останалите несвършени от предната година – 19 броя, делата за разглеждане от съдиите в Районния съд са били общо 198 броя, става ясно от годишния отчет на съдилището.

През отчетната 2022 година са постъпили 32 броя първоинстанционни наказателни общ характер дела. От предходната година са останали 5 броя наказателни дела от общ характер, тоест общият брой за разглеждане на първоинстанционни наказателни общ характер дела през 2022 година е бил 37 броя. В сравнителен аспект постъпилите наказателни общ характер дела съпоставимо с предходните години има следният израз: наказателни общ характер дела, за 2019 година – 42 броя, за 2020 година – 19 броя, за 2021 година – 19 броя, а за 2022 година – 19 броя, което е равен на броя на постъпленията спрямо 2020 година и 2021 година.

Постъпилите в Районния съд граждански дела за 2022 година са общо 480 броя заедно с останалите несвършени от предната година – 29 броя, делата за разглеждане от съдиите в Районен съд-Брезник са били общо 509 броя. Анализът на граждански дела сочи, че най-голям дял от постъпленията имат дела по реда на глава XXXVII от Гражданския процесуален кодекс – 232 броя, следвани от исковете по Семейния кодекс – 183 броя, облигационни искове – 15 броя, установителни искове – 13 броя, делби – 13 броя, вещни искове – 12 броя и други дела.

Постъпилите през 2022 година изпълнителни дела са 46 броя. От 2021 година са останали 319 броя висящи изпълнителни дела. От общо 365 броя изпълнителни дела са приключили 59 броя изпълнителни дела, от които 39 броя чрез реализиране на вземането, 19 броя по перемции, 1 броя изпратено на държавен съдебен изпълнител и към 31 декември 2022 година са останали несвършени 306 броя изпълнителни дела. През отчетната 2022 година са събрани суми в размер на 134 016 лева.

В района на Районен съд-Брезник работят двама частни нотариуси и един помощник нотариус. Дейността на съдията по вписванията се покрива с тази на службата по вписвания, която е към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието. През отчетната 2022 година са извършени общо 1 754 броя вписвания и 46 броя заличавания.

По-голяма част от дълготрайните активи на съда вече са нови мебели и вещи и съдът придобива осезателно по-приятен вид. В сградата има две обзаведени съдебни зали, които напълно задоволяват потребностите на съда. В залите има монтирани компютърни конфигурации, с контролни монитори за съдиите за протоколиране на съдебните заседания. Деловодството по Закона за защита на класифицираната информация е сертифицирано и работи. След като преди 15 години беше направен ремонт на покрива на сградата и котелното помещение, крайно наложително е направата на външна изолация на сградата. Подобно искане е мотивирано не само с географското положение на град Брезник и климатичните условия, но и цените на горивата изискват да се правят максимални усилия за енергийна ефективност, пише още в доклада.

Виж също...

Loading...