Трайно безработните вече дължат по 37 лева и 32 стотинки месечно на държавата, ако искат да се осигуряват

От 1 януари 2024 година хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и други) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37 лева и 32 стотинки, съобщиха от Национална агенция за приходите.

От първия ден на 2024 година е увеличен минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 933 лева. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 % върху месечен осигурителен доход не по-малко от 466 лева и 50 стотинки и не повече от 3 750 лева месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2024 година трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2024 година или първият работен ден. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в Националната агенция за приходите декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на Националната агенция за приходите декларация или квалифициран електронен подпис, чрез портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в портала на НАП.

Виж също...

Loading...