Управлението на Трън до 2027 година: Нулева корупция, чиста околна среда, качествено здравеопазване и други очаквани резултати

Програма за управление на община Трън за мандат 2023 – 2027 година ще бъде разглеждан от трънските общински съветници на предстоящо заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Очакваните резултати от програмата за управление са: подобрена и благоустроена жизнена среда за населението; чиста и сигурна околна среда; устойчив растеж в икономическото развитие на общината; стимулиране на заетостта и трайно намаляване нивото на безработица и социално изключване; осигурени грижи за хората в неравностойно положение; модернизирана и развита образователна мрежа; качествено здравеопазване; запазване на културно-историческото наследство чрез модерни и работещи културни институции; по-ефективна администрация с оптимизирани разходи; нулева корупция.

За постигане на тези резултати от общинската администрация на Трън са заложили редица цели, описани в документа. Основната цел на програмата е създаване на условия за качественото оползотворяване на ресурсите на общината чрез активен процес на сътрудничество, професионален подход и приобщаване както на младите хора, така и на всички заинтересовани страни. Това е възможно чрез стимулиране на местната икономика за включване в различни проекти и програми както национални, така и на Европейския съюз за създаване на условия за по-пълна трудова реализация на хората, за подобряване цялостната инфраструктура, съчетано с богат духовен и културен живот; подобряване на бизнес-средата, намаляване на безработицата; подобряване на жизнената среда и стандарта на живот; повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване, пише в документа.

Подкрепа дейността на двата Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, клуба на пенсионерите, както и осигуряване на медицинско обслужване на децата и учениците от детска градина “Ален мак” и средно училище “Гео Милев” са част от заложените цели.

Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация, както и сигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното включване, подкрепа за развитие на културни дейности, спорт и отдих са основните приоритети за изпълнението на цели, свързани с подобряване на здравеопазването, стимулиране на заетостта, осигуряване на привлекателна
образователна среда и активни социални политики, пише още в Програмата за управление на община Трън за мандат 2023 – 2027 година.

Виж също...

Loading...