Общинското горско на Трън е продало над 24 хиляди кубика дървесина за общо 1 095 222 лева без ДДС през 2023 година

Отчет на дейността на общинско предприятие “Трънска гора” предстои да бъде приет от трънските общински съветници. Това ще се случи на насрочено за 7 февруари редовно заседание на Общински съвет-Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова предлага след обсъждане от Общинския съвет отчетът на единственото общинско предприятие в Трънско да бъде приет. От отчета за 2023 година научаваме, че цялостната дейност по стопанисване на общинските горски територии се организира от служителите на общинско предприятие “Трънска гора”, които са ангажирани да изпълняват всички дейности, заложени в длъжностните им характеристики и към настоящият момент са 12 броя, от които 7 лица са с лесовъдкса квалификация.

От икономическа целесъобразност и с цел постигане на по-висок финансов чист резултат за общинския бюджет, както и във връзка с по-малкият годишният обем на ползване от горите в новият горскостопански план личния състав на заетите с обслужването на общинските територии лица е максимално оптимизиран, което е в синхрон с пазарната обстановка и необходимостта от гъвкавост при управлението на дървесните ресурси при най-ниска себестойност, пише още в отчета, изготвен от директора на “Трънска гора” инженер Даниела Петкова.

Общата площ на общинските горски територии, собственост на Община Трън след последната инвентаризация на горските територии през 2021 година са 19200,8 хектара или 50,9 % от инвентаризираната площ на общината. От тях 18115,3 хектара са горски територии и 1084,7 хектара са земеделски територии. Дървопроизводствената площ е 17 346 хектара (90,3 %), защитени гори по НАТУРА 2000 – 11 119,9 хектара или 51,9 %, а 1074,1 хектара (9,6 %) са горите във фаза на старост.

В рамките на приетия Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година бяха проведени общо 14 процедури за предоставяне ползването на стояща дървесина на корен от общински горски територии посредством търг с явно наддаване и 2 броя процедури за продажба на стояща дървесина на корен за задоволяване на населението с дърва за огрев съгласно Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии. Общото количество продадена дървесина на корен чрез търгове с явно наддаване възлиза на 24 390 плътни кубически метра лежаща маса, от които 9 852 плътни кубически метра иглолистни и 11 252 плътни кубически метра широколистни на обща стойност 1 095 222 лева без ДДС. Една част от тази дървесина е усвоена и заплатена, а друга част предстои да бъде реализирана, експедирана и заплатена през 2024 година съгласно сключените договори в резултат на проведените процедури, става ясно още от отчета.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър (архив)

Виж също...

Loading...