Местата в детските ясли и яслените групи в област Перник са намалели с 4,3 %, децата в тях се отглеждат, възпитават и обучават от 93-ма специалисти

Към 31 декември 2023 година в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 492 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 4,3 %. В градовете детските ясли са 14 с 467 места, а в селата – 1 с 25 места, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осигуреността с места в детските ясли в област Перник към 31 декември 2023 година е 20,4 %, при 19,5 % – средно за страната. Осигуреността се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на детски градини на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

През 2023 година в детски ясли в област Перник са постъпили 398 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 411 деца, от които момчетата са 208, а момичетата – 203. В сравнение с 2022 година в края на 2023 година децата в детските ясли намаляват с 43, или с 9,5 %.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2023 година се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80,8 %, следван от дела на децата на 1 година – 17,5 %. В национален мащаб най-висок остава относителният дял на двегодишните – 81,1 % от общия брой деца, посещаващи тези детски заведения. В края на 2023 година обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Перник, е 17 % и като равнище се доближава до средния за страната (17,9 %).

Към 31 декември 2023 година по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 93 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...